Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 34-44
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/05/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

An analysis on factors effecting to the development of small and medium enterprises in Hau Giang province

Từ khóa:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh

Keywords:

Small and Medium Enterprise, comparative advantage

ABSTRACT

This paper studies the SME?s comparative advantage and evaluates the factors affecting the development of SME in Hau Giang Province, Vietnam. Through the application of diamond model framework to assess the internal and external environment factors of the SME sector, the results showed that the operating and business environment were relatively good. However, the international economic integration and market factors were poorly implemented although the readiness for the integration was relatively high. The study was utilized the regression analysis to analyze the factors affecting the development of SME economy. The results found that total assests, total labor, labor skills, input supply, type of business, degree of competitiveness and business risk were the main factors that influence the revenue and profit growth of the SMEs. In addition, the main factors affecting the choice of capital structure by SMEs were  size, growth of revenue and efficiency.

TóM TắT

Bài viết này nghiên cứu về thực trạng của các DNNVV và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của DNNVV tại tỉnh Hậu Giang. Bằng cách sử dụng mô hình kim cương làm cách tiếp cận đánh giá năng lực cạnh tranh để đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài khu vực kinh tế DNNVV, kết quả phân tích cho thấy môi trường kinh doanh tương đối tốt. Tuy nhiên, các yếu tố về hội nhập kinh tế quốc tế và thị trường vẫn còn hạn chế mặc dù sự sẵn sàng hội nhập là khá tốt. Nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế DNNVV. Kết quả cho thấy các yếu tố: tổng tài sản, tổng số lao động, trình độ lao động, nguồn cung cấp đầu vào, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, mức độ cạnh tranh trên thị trường, và mức độ rủi ro là những nhân tố có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh về doanh thu và lợi nhuận của DNNVV. Ngoài ra, các yếu tố: hiệu quả kinh doanh, sự tăng trưởng của doanh nghiệp và quy mô của doanh nghiệp là các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự lựa chọn cấu trúc vốn của các DNNVV.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 132-141
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 185-194
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 200-211
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 222-230
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 264-273
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 38-45
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 43-52
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 64-71
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 7-16
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 99-108
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tác giả: Võ Thành Danh
Tải về
Lê Tấn Lợi (2022) Trang: 39-48
Tạp chí: TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Lê Tấn Lợi (2022) Trang: 103-118
Tạp chí: TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Võ Thành Danh (2021) Trang: 140-150
Tạp chí: MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHÂN TÍCH KINH TẾ
Võ Thành Danh (2021) Trang: 180-182
Tạp chí: MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHÂN TÍCH KINH TẾ
Võ Thành Danh (2021) Trang: 99-127
Tạp chí: MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHÂN TÍCH KINH TẾ
Võ Thành Danh (2021) Trang: 128-139
Tạp chí: MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHÂN TÍCH KINH TẾ
Võ Thành Danh (2020) Trang: 209-226
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Võ Thành Danh (2020) Trang: 2-22
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Võ Thành Danh (2020) Trang: 227-230
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Võ Thành Danh (2020) Trang: 114-159
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Võ Thành Danh (2016) Trang: 59-100
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
Võ Thành Danh (2016) Trang: 1-15
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
David James & Herminia A. Franciso (2015) Trang: 345-368
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Cost-Benefit Studies of Natural Resource management in Southeast Asia
2 (2015) Trang: 1-12
Tạp chí: Renewables Wind, Water, and Solar
12 (2014) Trang: 1-39
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Working paper of International Institute for Environment and Development
1 (2013) Trang: 202
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 277
Tác giả: Võ Thành Danh
Tạp chí: Phát triển KT-XH
(2012) Trang:
Tạp chí:  Enviromental Change and Agriculture Sustainability in the Mekong Delta
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...