Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 47-56
Tải về

ABSTRACT

This study describes a situation of applying advanced techniques for 261 rice farming based households in Can Tho and Soc Trang. Several advanced techniques in the studied site are mainly IPM, seed sowing by rowing machine, 3 reductions ? 3 gains, rice -  fish and vegetables ? rice mixed farming; of which, the usage of new variety is being accepted popularly by farmers in the studied sites. Beside, the study also indicates that the advanced technique based models has higher production efficiency than traditional rice production; specifically, 13.5% to production value and 42% to profit raises. For determinants of income of advanced technical based households, the result of estimated model shows head?s educational standard, new variety, costs of fertilizer, labor, land preparation and irrigation are determinants of their income with the statistical significance of 0.05 level.

Keywords: household, advanced technique, rice production, efficiency, income

Title: Analysis of impact of advanced techniques on efficiency of rice production in Can Tho and Soc Trang

TóM TắT

Nghiên cứu này mô tả thực trạng áp dụng khoa học kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa của 261 nông hộ tại Cần Thơ và Sóc Trăng. Kết quả phân tích cho thấy, nông dân đã và đang áp dụng một số mô hình cải tiến như: giống mới, IPM, sạ hàng, ba giảm ? ba tăng, lúa - thủy sản, lúa ? màu; trong đó, việc sử dụng giống mới được nông dân áp dụng phổ biến nhất. Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hiệu quả sản xuất của các mô hình canh tác lúa cải tiến cao hơn so với mô hình canh tác lúa truyền thống, cụ thể là thu nhập tăng 13,5% và lợi nhuận tăng 42%. Trong đó, trình độ học vấn, giống, phân bón, lao động, chuẩn bị đất, thủy lợi là các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trên đơn vị đất canh tác lúa có áp dụng khoa học kỹ thuật.

Từ khóa: nông hộ, kỹ thuật cải tiến, sản xuất lúa, hiệu quả, thu nhập

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 110-115
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 130-139
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 142-152
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 155-163
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 16-24
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 229-237
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 25-35
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 81-91
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 91-99
Tải về
Trong Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 50-75
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long và vai trì của Trường Đại học Cần Thơ
978-89-7257-474-3 93330 (2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
(2015) Trang: 347-363
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015
978-604-919-505-1 (2015) Trang: 40-48
Tạp chí: Human resources for the future of the Mekong Delta of Vietnam
1 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Migration Practices, Challenges and Impact
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Faculty of Applied Economics
1 (2012) Trang: 246
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2012
264 (2012) Trang: 48
Tạp chí: Phát triển Kinh tế
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: CAS 2011
(2012) Trang:
Tạp chí:  Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta
(2012) Trang:
Tạp chí:  Economic Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  Asian J of Agricultural and Development
(2012) Trang:
Tạp chí:  HRM in Vietnam  second International Conference
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...