Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 82 - 87
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: Hội thào một số vấn để chọn lọc của CNTT & Truyền thông - Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk, 30-31/10/2014
Liên kết:

Nghiên cứu này đề xuất một giải thuật máy học song song cho logic mô tả (Description Logics), đặc biệt cho ngôn ngữ OWL (Ontology Web Language). Giải thuật này dựa trên các giải thuật máy học tuần tự cho logic mô tả là OWL Class Expression Learner (OCEL) và một giải thuật mở rộng của nó là Class Expression Learning for Ontology Learning (CELOE) được đề xuất bởi Jens Lehmann và các cộng sự, được phát triển trong bộ khung sườn máy học cho logic mô tả DL-Learner. Giải thuật được đề xuất tách rời giữa bước tính toán các giải pháp bộ phận và bước tổng hợp các giải pháp bộ phận thành một giải pháp tổng thể. Đây chính là tiền đề quan trọng cho việc song song hóa giải thuật máy học cho logic mô tả. Giải thuật được đánh giá dựa trên các tập dữ liệu thường được sử dụng để đánh giá các giải thuật máy học cho logic (Inductive Logic Programming). Kết quả thực nghiệm cho thấy giải thuật phù hợp cho các vấn đề máy học trong đó biểu thức mô tả tập ví dụ dương dài và phức tạp.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 133-139
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 47-58
Tải về
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 65-71
Tải về
1688 (2022) Trang: 462-476
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
(2021) Trang:
Tạp chí: International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
Tai M. Chung (2020) Trang: 151-165
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
(2020) Trang: 34-41
Tạp chí: The International Conference on Advanced Computing and Applications 2019
Tai M. Chung (2020) Trang: 200-214
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
17 (2019) Trang: 1-8
Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications
(2017) Trang: 10-15
Tạp chí: The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
18(64) (2017) Trang: 1-34
Tạp chí: Journal of Machine Learning Research
Volume 168 (2016) Trang: 52-61
Tạp chí: Nature of Computation and Communication
11 (2015) Trang: 7-12
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: The 2015 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies
15 (2013) Trang: 22-28
Tạp chí: Space, Time and Ambient Intelligence 2013 (STAMI 2013), Washington USA. July 14?18, 2013
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: ICOST 10
25 (2012) Trang: 443
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: Machine Learning Research
443 (2012) Trang: 25
Tạp chí: Workshop and Conference Proceedings
1 (2012) Trang: 302
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: Research and Applications
1 (2012) Trang: 302
Tạp chí: 6th International Symposium, RuleML 2012
1 (2010) Trang: 144
Tạp chí: 8th International Conference on Smart Homes and Health Telematics, ICOST 2010
2 (2010) Trang: 211
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí:  Journal of Ambient Intelligence and Smart Environment
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...