Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 106-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 06/10/2014

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Analysis of the rice grain quality of MTL (Mien Tay Lua) rice variety series stored in Can Tho University gene bank

Từ khóa:

Phẩm chất gạo, MTL variety, hàm lượng amylose, độ trở hồ, bạc bụng, mùi thơm

Keywords:

Rice grain quality, MTL variety, amylose content, alkali digestion, charlkiness, aroma

ABSTRACT

Rice grain quality of the series of 835 rice varieties of Mekong Delta Development Research Institute, Can Tho University Gene Bank were analysed using IRRI 1996 criteria. Results show that the rice variety series have largely varied in their qualities, especially in chalkiness and amylose content. Amylose content was positively correlated to milled rice grain length in both ordinary and glutinous rice sub-series. Aroma was negatively correlated to milled rice grain weight, grain length, chalkiness and amylose content. Length of grain that longer than 7 mm while less chalkiness were found in MTL199, MTL124, MTL309, MTL331, MTL422, MTL512 and MTL513. The varieties those have the good quality of high aroma and low amylose content (<20%) were MTL233, MTL392 and MTL372.

TÓM TẮT

Phân tích phẩm chất gạo của tập đoàn 835 giống lúa MTL đang bảo quản tại Ngân hàng Gen, Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ theo các tiêu chí phân cấp của IRRI,1996. Kết quả cho thấy đây là nguồn gen có biến động lớn về các đặc tính phẩm chất gạo, đặc biệt về độ bạc bụng và hàm lượng amylose. Cả hai nhóm lúa tẻ và lúa nếp cho thấy hàm lượng amylose tương quan thuận với chiều dài hạt gạo. Nhóm lúa tẻ có đặc tính mùi thơm tương quan nghịch với trọng lượng hạt, chiều dài hạt, bạc bụng và hàm lượng amylose. Các giống lúa có hạt gạo dài hơn 7 mm và không bạc bụng là MTL199, MTL124, MTL309, MTL331, MTL422, MTL512, MTL513. Những đặc tính quý như gạo rất thơm và hàm lượng amylose thấp hơn 20% có ở các giống lúa MTL233, MTL392, MTL372.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 130-136
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 244-252
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 40-48
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 71-77
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 76-85
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 82-91
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 92-101
Tải về
(2016) Trang: 248-263
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...