Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 130-136
Tải về

ABSTRACT

A collection of 292 upland rice accessions from the Central of Viet Nam were evaluated of adaptive characteristics to drought by examining the morphological traits and DNA analysis.  All upland rice accessions were screened for drought tolerance at seedling stage and were grouped by using 1986 IRRI?s standard.  A regression function between soil moisture stress and wilt degree is also studied.  Fourty six accessions were taken randomly from these groups and were analysed DNA with eighty primers by Random Amlified Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR).

Results indicate that the collection were classified as very tolerant (12.32 %), moderately tolerant (39.04 %), moderately susceptible (32.19 %) and susceptible (16.43 %) in drought tolerant ability.  Thai Hong, KeKo, Ba Phok accessions showed the best drought tolerant ability.  Seven primers OPC06, OPE01, OPL19, OPJ01, OPA09, RTG02 and RTG03 yielded good amplified products.  Of which, the primer RTG03 and OPE01 showed more polymorphism than others and can be used to distingguish the test accessions.

Keywords: upland rice, drought tolerance, DNA, RAPD-PCR.

Title: Studies on drought tolerance of the central Viet nam upland rice collection based on morphological traits and DNA analysis

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 106-112
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 244-252
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 40-48
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 71-77
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 76-85
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 82-91
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 92-101
Tải về
(2016) Trang: 248-263
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...