Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 82-91
Tải về

ABSTRACT

Rice blast races were collected over seasons in the period of 2006-2007 in Can Tho, An Giang, Tien Giang, Soc Trang and Ben Tre provinces which responsed different for Japanese differential varieties. Can Tho and An Giang are locations where usually identified into high virulence races and susceptible reaction of test varieties up to 60-98%. Results indicated that such promising rice varieties of MTL480, MTL543, MTL546, MTL547, MTL550, MTL555, MTL569, MTL575 had tolerance over seasons and locations. In addition, varieties of MTL392, MTL499, MTL500, MTL567, MTL145 which had high yield and good quality but were susceptible to blast over sites were paid special attention in practical technique.

Keywords: blast, races, promising varieties, tolerance

Title: Rice blast and deployment of tolerance varieties to blast in theMekongDelta

TóM TắT

Các nòi nấm bệnh cháy lá thu thập được qua các mùa vụ từ các điểm thí nghiệm Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng và Bến Tre có phản ứng khác nhau với bộ giống chuẩn nòi của Nhật Bản. Cần Thơ và An Giang là hai địa phương luôn xuất hiện các nòi nấm có tính độc cao và có tỷ lệ giống lúa MTL thử nghiệm nhiễm bệnh cháy lá lên đến 60-98%. Kết quả cho thấy các giống lúa triển vọng chống chịu bệnh ổn định ở cả các điểm thử nghiệm là MTL480, MTL543, MTL546, MTL547, MTL550, MTL555, MTL569, MTL575. Ngoài ra, các giống MTL392, MTL499, MTL500, MTL567 có năng suất cao và phẩm chất tốt nhưng nhiễm bệnh cháy lá  vẫn được phóng thích với chú ý áp dụng kỹ thuật canh tác thích hợp.

Từ khóa: bệnh cháy lá lúa, nòi nấm, giống lúa triển vọng, chống chịu

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 106-112
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 130-136
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 244-252
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 40-48
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 71-77
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 76-85
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 92-101
Tải về
(2016) Trang: 248-263
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...