Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2006) Trang: 40-48
Tải về

ABSTRACT

The high quality rice varieties are the important demand for rice breeding and selection in theMekongDelta.  Total of 104 crosses and 8640 lines were bred and selected in 2004-2006 period in Mekong Delta Research Development Institute.  Ratio of MTL varieties originated from domestic rice lines was 89%.  The crosses L263, L264, L274, L280, L318 and L342 showed dominant hybrid. 

Our rice breeding and selection program had released some promising rice varieties for rice production such as: MTL297, MTL314 (tolerant to acid sulfate soil), MTL364, MTL372, MTL392, MTL422 and MTL512 (good quality), MTL325, MTL352, MTL332, MTL416 and MTL511. Rice selection based on IRRI genealogy method with support from biotechnology will be a bright way in the future.

Keywords: breeding, selection, tolerance, grain quality, promising rice varieties

Title: Selecting high quality rice varieties in period 2002-2004

TóM TắT

Giống lúa mới chất lượng cao là một yêu cầu quan trọng trong công tác chọn tạo giống lúa cho đồng bằng sông Cửu Long.  Giai đoạn 2004-2006, Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL có 104 tổ hợp lai được lai tạo, quy mô quần thể của dòng lai được tuyển chọn là 8.640 dòng, tỷ lệ giống MTL có nguồn gốc dòng lai trong nước là 89%.  Các tổ hợp lai thể hiện ưu thế lai vượt trội là L263, L264, L274, L280, L318 và L342.

Kết quả nghiên cứu đã chọn lọc ra một số giống lúa triển vọng đưa vào sản xuất như MTL297, MTL314 (chịu phèn mặn), MTL364, MTL372, MTL392, MTL422 và MTL512 (phẩm chất ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao), MTL325, MTL352, MTL 332, MTL416 và  MTL511.  Việc kết hợp chọn giống phả hệ với sự hỗ trợ của công nghệ sinh học sẽ là định hướng hợp lý trong tương lai.

Từ khóa: lai tạo, chọn lọc, tính chống chịu, phẩm chất ngon, giống lúa triển vọng

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 106-112
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 130-136
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 244-252
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 71-77
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 76-85
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 82-91
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 92-101
Tải về
(2016) Trang: 248-263
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...