Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2005) Trang: 76-85
Tải về

ABSTRACT

Promising rice varieties/lines were tested for blast tolerance in nursery in four provinces of An Giang, Soc Trang, Tien Giang and Can Tho in the years of 2003-2004.  IRRI blast differential varieties and 1980 IRRI?s blast standard were used in this experiment, with Te Tep as the resistant check whereas B40, MTL124 and OM1490 as the susceptible checks.  The bi index was used to measure the blast tolerance stability of tested varieties.

The results showed that leaf blast in An Giang and Soc Trang was more serious than that in Tien Giang and Can Tho over seasons. Pathogenic races of Pyricularia oryzae sequently varied over seasons and locations.  Results indicated that the varieties of MTL384, MTL366, MTL367, MTL368, MTL371, MTL409, MTL216, MTL83 and MTL378 had a stable resistance to blast in all locations over seasons.  Besides, promising varieties tested which are resistance to specific blast races in particular locations were also determined.

Keywords: blast, races, promising varieties, stable tolerance

Title: Studies on blast tolerance of rice varieties/lines in theMekongDelta

TóM TắT

Trắc nghiệm tính kháng bệnh cháy lá lúa, do nấm Pyricularia oryzae gây ra, được thực hiện trên các bộ giống lúa MTL triển vọng tại các địa phương An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ và Sóc Trăng, sử dụng bộ chuẩn nòi và bảng phân cấp bệnh của IRRI (1980) với Tẻ Tép làm chuẩn kháng và B40 làm chuẩn nhiễm.

Kết quả thí nghiệm cho thấy thành phần nòi nấm cháy lá thay đổi liên tục theo mùa vụ và địa phương. Tỷ lệ giống lúa thử nghiệm nhiễm bệnh cháy lá ở Sóc Trăng và An Giang cao hơn ở Tiền Giang và Cần Thơ qua các mùa vụ trong hai năm 2003-2004.  Các giống MTL triển vọng được ghi nhận chống chịu bệnh ổn định ở tất cả các điểm thử nghiệm là MTL384, MTL366, MTL367, MTL368, MTL371, MTL409, MTL83 và MTL378.  Trước khi phóng thích giống lúa mới, thử nghiệm bệnh là một cách làm kinh tế nhất đối với việc quản lý ổn định bệnh cháy lá trong sản xuất.

Từ khóa: bệnh cháy lá, nòi nấm, giống triển vọng, chống chịu ổn định

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 106-112
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 130-136
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 244-252
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 40-48
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 71-77
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 82-91
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 92-101
Tải về
(2016) Trang: 248-263
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...