Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 148-157
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/11/2017

Ngày nhận bài sửa: 24/12/2017

Ngày duyệt đăng: 31/08/2018

 

Title:

Rural tourism development based on Khmer community at Tinh Bien district, An Giang province

Từ khóa:

Cộng đồng người Khmer, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, huyện Tịnh Biên

Keywords:

Community-based tourism, Khmer community, rural tourism, Tinh Bien district

ABSTRACT

Dramatically increasing trend of urbanization and industrialization promotes visitors to look for simple beauty, fresh air and traditional cultural values ​​in the countryside. Therefore, rural tourism has become a development trend in many countries all over the world. Tinh Bien district, An Giang province has great potential for developing rural tourism based on Khmer community. However, most of the tourism resources in this area have existed in the form of potential, and tourism activities are spontaneous, ineffective, and without generating income for the people. This paper is to analyze the tourism potentials and propose solutions for rural tourism development based on Khmer community which contribute to improving people's living conditions and boosting construction of new rural areas.

TÓM TẮT

Ngày nay, quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa tăng lên mạnh mẽ đang thúc đẩy du khách tìm về vẻ đẹp bình dị, không khí trong lành và những giá trị văn hóa truyền thống ở nông thôn. Vì vậy, du lịch nông thôn đã trở thành xu thế phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng người Khmer. Tuy nhiên, hầu hết các tài nguyên du lịch ở đây còn tồn tại dưới dạng tiềm năng, các hoạt động du lịch còn tự phát, kém hiệu quả, chưa tạo được nguồn thu cho người dân. Bài viết này phân tích những tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng người Khmer nhằm góp phần phát triển du lịch, cải thiện đời sống người dân, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Trích dẫn: Đào Ngọc Cảnh và Ngô Thị Ái Thi, 2018. Phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng người Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6C): 148-157.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 117-121
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 19-26
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 19-27
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 69-73
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 71-79
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 88-97
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 90-96
Tải về
(2021) Trang: 181-201
Tạp chí: Hội thảo khoa học Phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp ở ĐBSCL trong mỗi quan hệ liên kết vùng theo định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2020-2030 tại ĐH KHXH&NV TP HCM ngày 30/9/202020
1 (2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "
1 (2019) Trang: 65-74
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch cộng đồng và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa"
25 (2020) Trang: 1-11
Tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế Đại học An Giang
1 (2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
2 (2018) Trang: 910-919
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, TP. Đà Nẵng, 21/4/2018
(2016) Trang: 210-216
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 25/12/2016
(2016) Trang: 361-367
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 25/12/2016
(2017) Trang: 184-195
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
5 (2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
6 (2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
(2015) Trang: 292-298
Tạp chí: Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông, TP.HCM, ngày 29-30/5/2015
8 (2012) Trang: 55
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...