Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 19-26
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/10/2016

Ngày chấp nhận: 27/02/2017

 

Title:

Awareness of climate change by tourism-accommodation enterprises in Can Tho city

Từ khóa:

Biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, nước biển dâng, thành phố Cần Thơ

Keywords:

Can Tho city, climate change, greenhouse effect, sea level rise

ABSTRACT

Climate change is becoming a major challenge for humanity development because of its increasingly serious impacts on economic and social activities. Specially, the Mekong Delta region in general, Can Tho city in particular, are also suffering damages due to the impact of climate change related natural disasters such as flood, tide, drought and salinization etc ... Therefore, raising awareness is one of crucial tasks to change human behavior in response to climate change. This study is aimed to survey awareness of climate change by tourism-accommodation enterprises in Can Tho city. It is also to propose a number of measures to raise awareness about climate change contributing to sustainable tourism development in Can Tho City.

TÓM TẮT

Biến đổi khí hậu đang trở thành một thách thức lớn đối với sự phát triển của nhân loại do tác động ngày càng nghiêm trọng của nó đến các hoạt động kinh tế và xã hội. Đặc biệt, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng cũng đang chịu nhiều tổn thất do tác động của biến đổi khí hậu với những thiên tai như lũ lụt, triều cường, hạn hán và xâm nhập mặn,... Vì vậy, nâng cao nhận thức là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thay đổi hành vi của con người trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu này nhằm khảo sát nhận thức về biến đổi khí hậu của các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, góp phần phát triển du lịch bền vững tại thành phố Cần Thơ.

Trích dẫn: Đào Ngọc Cảnh, Cao Mỹ Khanh và Đào Vũ Hương Giang, 2017. Nhận thức của các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch ở thành phố Cần Thơ về biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48c: 19-26.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 117-121
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 148-157
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 19-27
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 69-73
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 71-79
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 88-97
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 90-96
Tải về
(2021) Trang: 181-201
Tạp chí: Hội thảo khoa học Phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp ở ĐBSCL trong mỗi quan hệ liên kết vùng theo định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2020-2030 tại ĐH KHXH&NV TP HCM ngày 30/9/202020
1 (2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "
1 (2019) Trang: 65-74
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch cộng đồng và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa"
25 (2020) Trang: 1-11
Tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế Đại học An Giang
1 (2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
2 (2018) Trang: 910-919
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, TP. Đà Nẵng, 21/4/2018
(2016) Trang: 210-216
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 25/12/2016
(2016) Trang: 361-367
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 25/12/2016
(2017) Trang: 184-195
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
5 (2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
6 (2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
(2015) Trang: 292-298
Tạp chí: Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông, TP.HCM, ngày 29-30/5/2015
8 (2012) Trang: 55
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...