Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 90-96
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/11/2013

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Organizing tourism territory of Kien Giang province by using geographic information system (GIS) approach

Từ khóa:

Tổ chức lãnh thổ du lịch, hệ thống thông tin địa lý, tuyến-điểm du lịch, du lịch Kiên Giang

Keywords:

Organizing tourism territory, geographic information system, tour program, tourism destination, Kiên Giang tourism

ABSTRACT

Nowadays, Geographic Information System is an effective tool for organizing social-economic territory in general and for organizing tourism territory in specific. Kien Giang province has high potential for tourism development. Therefore, well-organized tourism territory in this area will create opportunities for tourism development and for tourism investment. This paper presents organizing territorial tourism of Kiên Giang province by using map-overlaying method and synthetically rating scale method in geographic information system to evaluate tourism territorial potentiality of Kiên Giang province. Research outcomes to define important areas to develop tourism. As a result, this paper proposes orientations to organizing tourism territory of Kiên Giang province. This research will help to use tourism resources effectively and to protect tourism environment system in this area.

TóM TắT

Hiện nay, hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã trở thành công cụ hữu hiệu trong tổ chức lãnh thổ nói chung và tổ chức lãnh thổ du lịch nói riêng. Tỉnh Kiên Giang là một địa bàn có nhiều tiềm năng du lịch. Vì vậy, việc tổ chức lãnh thổ du lịch sẽ tạo cơ hội để xây dựng các chương trình phát triển du lịch và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Bài viết này đề cập đến việc tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Kiên Giang trên cơ sở sử dụng phương pháp chồng xếp bản đồ và phương pháp thang điểm tổng hợp trong hệ thống thông tin địa lý GIS để đánh giá tiềm năng  lãnh thổ du lịch của tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch. Trên cơ sở đó, bài viết đề ra những định hướng về tổ chức lãnh thổ du lịch ở tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu sẽ góp phần khai thác các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường du lịch ở địa bàn có nhiều tiềm năng này.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 117-121
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 148-157
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 19-26
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 19-27
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 69-73
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 71-79
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 88-97
Tải về
(2021) Trang: 181-201
Tạp chí: Hội thảo khoa học Phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp ở ĐBSCL trong mỗi quan hệ liên kết vùng theo định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2020-2030 tại ĐH KHXH&NV TP HCM ngày 30/9/202020
1 (2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "
1 (2019) Trang: 65-74
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch cộng đồng và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa"
25 (2020) Trang: 1-11
Tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế Đại học An Giang
1 (2017) Trang: 131-139
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
2 (2018) Trang: 910-919
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, TP. Đà Nẵng, 21/4/2018
(2016) Trang: 210-216
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 25/12/2016
(2016) Trang: 361-367
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 25/12/2016
(2017) Trang: 184-195
Tạp chí: Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong hội nhập và phát triển, Trường ĐHCT, 28/11/2017
5 (2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
6 (2015) Trang: 85-90
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội
(2015) Trang: 292-298
Tạp chí: Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông, TP.HCM, ngày 29-30/5/2015
8 (2012) Trang: 55
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...