Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 3 (2022) Trang: 95-106

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng đa dạng nguồn tài nguyên cây làm thuốc ở Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng, từ đó làm cơ sở cho việc sử dụng, quản lý và bảo tồn nguồn tài nguyên cây thuốc tại đây. Các phương pháp được sử dụng bao gồm PRA, điều tra thực địa, so sánh hình thái để phân loại và tra cứu các tài liệu chuyên ngành về cây làm thuốc. Kết quả đã xác định được 603 loài thuộc 418 chi của 134 họ trong 3 ngành thực vật. Ngành ngọc lan (Magnoliophyta) chiếm 97,18% tổng số loài, 96,41% tổng số chi và 89,55% tổng số họ khảo sát được. Ba loài có tên trong "Danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam" (2006), "Sách đỏ Việt Nam" (2007) và Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Các cây thuốc thu được thuộc 8 dạng sống và phân bố trong 7 sinh cảnh, hầu hết tìm thấy ở sinh cảnh vườn (vườn nhà, vườn cây ăn trái và vườn thuốc nam). Có 10 bộ phận của cây được sử dụng để chữa trị cho 36 nhóm bệnh. Có 25 loài cây thuốc được người dân địa phương sử dụng nhiều nhất.

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 239-249
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 81-87
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 92-104
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 76-101
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2017) Trang: 1400-1407
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 - Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Hà Nội 20/10/2017
(2015) Trang: 1239 - 1244
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 6 - Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/2015
1 (2013) Trang: 1179
Tạp chí: Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...