Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 14, No. CBA (2022) Trang: 51-60

This study was conducted with the aim of assessing the diversity of medicinal plants in Lai Son Island, Kien Giang province, which is a scientific basis for more effectively using, managing, and preserving this medicinal plant resource in this province. In this study, the PRA (Participatory Rural Appraisal), field investigation, morphological comparison, and classification, with the aid of specialized medicinal plant books were used. The results showed a total of 353 species of medicinal plants belonging to 264 genera of 112 families in 4 divisions. Among them, Magnoliophyta was the most diverse division with 94.90% % species, 95.08% genera, and 90.18% families. Seven species were listed in “Red List of Vietnamese medicinal plants” (2006), “Vietnam Red Book” (2007), and the Decree 06/2019/ND-CP. The medicinal plant species were divided into ten life forms and distributed in six biotopes. The most species diversity was recorded in the natural forest on rocky mountain biotope. Ten parts of plants were used to medicate 36 disease types. Twenty-four species were commonly used by local people.

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 239-249
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 81-87
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 92-104
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 76-101
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2017) Trang: 1400-1407
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 - Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Hà Nội 20/10/2017
(2015) Trang: 1239 - 1244
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 6 - Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/2015
1 (2013) Trang: 1179
Tạp chí: Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...