Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 239-249
Tải về

ABSTRACT

The investigation was conducted in 11 locations having mangrove forests in 4 communes belonging to Phu Quoc National Park. From the results collected, we constructed the list of vascular plants including 103 species belonging to 80 genera of 41 families in 3 phyla, including 23 basic salt-tolerant species, 22 salt- affected species and 58 domestic species which were distributed to coastal saline areas. There were 10 species to be added to the list of Phu Quoc National Park. A resource of useful trees and endangered-trees was also investigated in which 98 useful species accounted for 95.15% of the system, 4 species taking up 3% of the system have been identified in Vietnam Red Book (2007). Moreover, 5 habitat patterns were identified in the mangrove forest ecosystem of Phu Quoc National Park.

Keywords: Vegetal cover, communities, mangrove forest, Phu Quoc National Park

Title: Species components and features of the vegetation cover in the mangrove forest ecosystem of Phu Quoc national park

TóM TắT

Đề tài đã tiến hành khảo sát tại 11 điểm có rừng ngập mặn của 4 xã thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc. Kết quả đã xây dựng được bảng danh lục các loài thực vật bậc cao có mạch gồm 103 loài thuộc 80 chi của 41 họ trong 3 ngành. Trong đó có 23 loài cây ngâ?p mặn chủ yếu, 22 loài cây tham gia rừng ngập mặn và 58 loài cây nội địa phát tán ra sống ở vùng ven biển có rừng ngập mặn. Bổ sung vào danh lục thực vật Vườn Quốc gia Phú Quốc 10 loài. Nguồn tài nguyên cây có ích và những loài cây nguy cấp cũng đã được thống kê với 98 loài cây có giá trị sử dụng chiếm 95,15% số loài của hệ, 4 loài cây có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007) chiếm 3,88% số loài của hệ. Đồng thời cũng đã xác định được 5 kiểu nơi sống khác nhau trong hệ sinh thái rừng ngập mặn của Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Từ khóa: Thảm thực vật, quần xã, rừng ngập mặn, Vườn Quốc gia Phú Quốc

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 81-87
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 92-104
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 76-101
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2017) Trang: 1400-1407
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 - Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Hà Nội 20/10/2017
(2015) Trang: 1239 - 1244
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 6 - Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/2015
1 (2013) Trang: 1179
Tạp chí: Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...