Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
48 (2022) Trang: 69-77
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh

Nghiên cứu tập tính dinh dưỡng của
cá đù ngàn Dendrophysa russelii (Cuvier, 1829)
được thực hiện tại vùng ven biển Đồng bằng sông
Cửu Long từ tháng 5 đến tháng 12/2021. Mẫu cá
được thu thập ngẫu nhiên nhiều kích cỡ bằng tàu
lưới kéo đáy. Mẫu dạ dày cá được cố định trong
dung dịch formalin 10% để thức ăn không bị tiêu
hóa. Kết quả cho thấy cá đù ngàn có miệng nhỏ,
răng hàm ngắn, nhọn, không có răng nanh, lược
mang thưa, dạ dày hình túi, có 4 – 8 ống manh
tràng, ruột ngắn, chỉ số tương quan giữa chiều
dài ruột và chiều dài toàn thân (RLG) < 1. Đây
là loài cá có tính ăn động vật. Phổ thức ăn của
cá nhỏ hẹp hơn so với cá lớn. Tuy nhiên, thành
phần thức ăn là tôm vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất ở
hai nhóm kích cỡ cá, kế đến là cá và các loại
thức ăn khác chiếm tỉ lệ thấp


Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 108-114
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 110-116
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 166-176
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 202-208
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 214-221
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 224-231
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 232-240
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 254-264
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 32-39
Tác giả: Mai Viết Văn
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 51-60
Tác giả: Mai Viết Văn
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 89-99
Tải về
28 (2017) Trang: 82-88
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chi khoa khọc Trường Đại học Trà Vinh
ISBN: 978-604-913-259-9 (2014) Trang: 337-345
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Chia sẻ kết quả của chương trình TS mekong
1 (2013) Trang: 91
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Report of the Workshop on Principles of Improved Fish Pasage at Cross river Obsracles, with Relevance to Southeast Asia
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Chia sẻ kết quả …
1 (2012) Trang: 91
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2012) Trang: 525
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2011) Trang: 456
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Nghề cá sông Cửu Long
1 (2010) Trang: 38
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: HN CNSH Thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...