Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 166-176
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/09/2019

Ngày nhận bài sửa: 17/12/2019

Ngày duyệt đăng: 28/02/2020

 

Title:

Reproductive biology of Indian mackerel Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) intributed in the coastal areas from Tien Giang to Soc Trang provinces

Từ khóa:

Cá bạc má, mùa vụ sinh sản, thành thục sinh dục, Rastrelliger kanagurta

Keywords:

Indian mackerel, Rastrelliger kanagurta, sexual maturity, spawning season

ABSTRACT

A study on reproductive biology of Indian mackerel was conducted from January to December, 2018 in the coastal areas from Tien Giang to Soc Trang provinces. The analysis of 253 male and 225 female samples showed that the total length (L) and body weight (W) of the fish had a regression relationship according to the equations Wmale = 0.0067L3.161 and R2 = 0.9291 (weight body ranged 71.48-186.65 g/individual) and Wfemale = 0.0059L3.2112 and R2 = 0.9276 (body weight ranged from 80.47-201.97 g/individual). The natural spawning season of Indian mackerel in the study area is all year round but concentrates from March to June and from September to November.  The absolute fecundity of Indian mackerel ranged from 14,082 to 137,308 eggs/individual and the relative fecundity 393±92 eggs/g of female, in which the body weight of female fish ranged from 80.47 to 201.97 g/individual. A very tight regression relationship was found between absolute fecundity and body weight according to the equation F=0.4654W2.374 (R²=0.9319).

TÓM TẮT

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá bạc má phân bố tại vùng ven biển từ Tiền Giang đến Sóc Trăng được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2018. Kết  quả phân tích 253 mẫu cá đực và 225 mẫu cá cái cho thấy chiều dài tổng và khối lượng thân cá có mối quan hệ hồi quy theo các phương trình Wcá đực = 0,0067L3,161  và R2 = 0,9291 (khối lượng thân dao động 71,48-186,65 g/cá thể) và Wcá cái=0,0059L3,2112  và  R2 = 0,9276 (khối lượng thân dao động 80,47-201,97 g/cá thể). Mùa vụ sinh sản tự nhiên của cá bạc má ở vùng nghên cứu diễn ra quanh năm và tập trung từ tháng 3 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến tháng 11. Sức sinh sản tuyệt đối của cá bạc má dao động 14.082-137.308 trứng/cá thể. Sức sinh sản tương đối của cá 393±92 trứng/g cá cái với khối lượng thân dao động 80,47-201,97 g/cá thể. Mối quan hệ hồi quy rất chặt chẽ đã được tìm thấy giữa sức sinh sản tuyệt đối và khối lượng thân cá theo phương trình F=0,4654W2,374 (R²=0,9319).

Trích dẫn: Mai Viết Văn, Võ Thành Toàn, Nguyễn Ngọc Hiền và Trần Đắc Định, 2020. Đặc điểm sinh học sinh sản cá bạc má Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)  phân bố ở vùng ven biển từ Tiền Giang đến Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1B): 166-176.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 108-114
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 110-116
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 202-208
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 214-221
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 224-231
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 232-240
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 254-264
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 32-39
Tác giả: Mai Viết Văn
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 51-60
Tác giả: Mai Viết Văn
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 89-99
Tải về
28 (2017) Trang: 82-88
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chi khoa khọc Trường Đại học Trà Vinh
ISBN: 978-604-913-259-9 (2014) Trang: 337-345
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Chia sẻ kết quả của chương trình TS mekong
1 (2013) Trang: 91
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Report of the Workshop on Principles of Improved Fish Pasage at Cross river Obsracles, with Relevance to Southeast Asia
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Chia sẻ kết quả …
1 (2012) Trang: 91
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2012) Trang: 525
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2011) Trang: 456
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Nghề cá sông Cửu Long
1 (2010) Trang: 38
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: HN CNSH Thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...