Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56 (2022) Trang: 897-909
Tạp chí: Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries

       The current study was organized to measure the economic efficiency of riceshrimp farms in the Mekong Delta. Thus, a survey on 84 rice-shrimp farmers was conducted in 28 villages of 24 districts in Ca Mau and Kien Giang in the western coastal region of the Mekong Delta. Data were selected using random sampling, and data envelopment analysis was applied to assess the economic efficiency of the rice-shrimp system. The overall average for technical efficiency (TE) and scale efficiency (SE) were 0.665 and 0.509, respectively, implying substantial inefficiency in farming operations by the households in the sample. This indicates that there is still potential for improving the economic efficiency of the rice-shrimp system. In addition, the land ownership status, the area cultivated, and the type of seed are statistically significant determinants of the TE while factors of gender, age, education level, irrigation system, saltwater drains, area, type of seed, and practices of fertilizing and weeding are the determinants of the SE. Based on the data recorded it was confirmed that farms in Kien Giang attain higher economic profit, TE, and SE than farms in Ca Mau.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 115-122
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 117-123
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 139-148
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 168-176
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 192-197
Tải về
130 (2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
127 (2021) Trang: 115-121
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
116 (2020) Trang: 174-178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10 (2019) Trang: 188-192
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt nam
25 (2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
2 (2014) Trang: 515-522
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...