Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 57, Số. CĐ Thủy Sản (Aquaculture) (2021) Trang: 42-50

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá lành canh (Coilia rebentischii) được thực hiện ở khu vực cuối nguồn sông Hậu tại ba vị trí thuộc cửa sông Trần Đề và Định An từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Các mẫu cá lành canh đã được thu trong 12 tháng và thu liên tục 1 tháng/lần bằng lưới kéo, lưới đáy và vợt lưới với cỡ mẫu ít nhất 40 cá thể/tháng. Kết quả cho thấy hệ số thành thục (gonadosomatic index-GSI) của cá lành canh dao động từ 1,10-6,92% và biến động nhiều hơn so với hệ số tích luỹ năng lượng (hepatosomatic index-HSI) (từ 0,21-1,20%); nhân tố điều kiện (conditional factor-CF) của cá lành canh ít biến động và giá trị CF đạt cao nhất ở tháng 11. Sức sinh sản của cá lành canh khá cao (495±197 trứng/g cá cái) và có sự biến động lớn (218-943 trứng/g cá cái) ở kích cỡ trung bình là 10,4±1,8 cm và khối lượng toàn thân trung bình là 16,01±8,05 g. Chiều dài thành thục (Lm) của cá lành canh đực là 11,05 cm và cá lành canh cái là 13,69 cm. Kết quả cũng cho thấy mùa vụ sinh sản của cá lành canh khá dài kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 và tập trung nhiều nhất từ tháng 6-7 trong năm...

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 115-122
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 117-123
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 139-148
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 168-176
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 192-197
Tải về
130 (2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
127 (2021) Trang: 115-121
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
116 (2020) Trang: 174-178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10 (2019) Trang: 188-192
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt nam
25 (2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
2 (2014) Trang: 515-522
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...