Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2021) Trang: 1097-1105
Tạp chí: Asia Life Science
Liên kết:

This study aims to observe the reproductive biology of Coilia rebentischii distributed from downstream of the Hau River (one of the branches of the Mekong River) to the estuary of Dinh an and Tran De, in order to supplement the existing scientific data and to serve as a basis for research on artificial reproduction. The study was conducted from July 2019 to June 2020 by collecting fish samples in three sites from downstream of the Hau River and the estuary of Dinh an and Tran De. Results showed that the gonadosomatic index (GSI) of C. rebentischii ranged from 1.10% to 6.92%, which was greater than the fluctuation in the hepatosomatic index (HSI) (from 0.21% to 1.20%); the conditional factor (CF) of the fish also displayed less fluctuation, with the CF reaching its highest value in November. Fecundity of fish ranged from 218–943 eggs/g (mean=495 eggs/g), with a total length of 10.4 cm and total weight of 16.01 g. The maturity size of female C. rebentischii was 11.05 cm, while that of males was 13.69 cm. Result was recorded that breeding season of C. rebentischii starts from January to December, in which the highest breeding is from June to November.
Keywords: Coilia rebentischii, reproductive characteristics, Mekong river

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 115-122
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 117-123
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 139-148
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 168-176
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 192-197
Tải về
130 (2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
127 (2021) Trang: 115-121
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
116 (2020) Trang: 174-178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10 (2019) Trang: 188-192
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt nam
25 (2017) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp
2 (2014) Trang: 515-522
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...