Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 158-167
Tải về

Abstract

The results of this study showed that  the crude enzyme extract  of Trun Quan (Pheretima posthum) was the most active on both casein and fibrin substrates in comparison with that of  Trun Ho, Trun Que, Trun Com and Trun Chi. Period of autolysis to get highest protease activity was 4 days. The optimum conditions for protease activity were 55oC and pH 8 and 10. These enzymes were stable at 25-55oC and at pH 7 and 11. The protease fractions were purified by acetone precipitation in combination with ionexchange  and hydrophobic chromatography. SDS-PAGE activity staining on casein substrate without beta-mercaptoethanol revealed that the enzyme composition of Trun Quan was complex. It composed of 10 protease fractions with molecular weight in a range from 24,0 to 58,3 kDa.

Keywords:  Trun Quan, Pheretima posthuma, protease, fibrin plate, ionexchange chromatography, hydrophobic chromatography, SDS-PAGE activity staining

Title:  Purification and characterization of proteases from earthworm (Pheretima posthuma)

TóM  TắT

Kết quả đề tài nghiên cứu cho thấy hoạt tính của protease từ dịch trích enzyme thô của trùn quắn  trên cả hai cơ chất casein va fibrin đều mạnh hơn so với trùn hổ, trùn quế, trùn cơm và trùn chỉ.  Thời gian thích hợp cho quá trình tự thủy phân để đạt hoạt tính protease cao nhất là 4 ngày.   Nhiệt độ tối ưu là 55oC, và pH tối ưu là 8 và 10. Enzyme bền trong khoảng nhiệt độ 25-55oC, ở  pH 7 và 11.

Tinh sạch bằng tủa acetone,  phối hợp với sắc ký trao đổi ion và tương tác kỵ nước, đồng thời phân tích điện di SDS-PAGE nhuộm hoạt tính không có beta-mercaptoethanol trên cơ chất casein cho thấy thành phần protease trong trùn quắn khá phức tạp, có đến 10 phân đoạn enzyme khác nhau với trọng lượng phân tử  từ 24,0 kDa đến 58,3 kDa.

Từ khóa: Trùn Quắn, Pheretima posthuma, protease, đĩa fibrin, sắc ký trao đổi ion, sắc ký tương tác kỵ nước, SDS-PAGE nhuộm hoạt tính

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 125-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 158-164
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 179-184
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 30-37
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 79-87
Tải về
Số 15-11-2014 (2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
1 (2013) Trang: 522
Tạp chí: HN khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 19
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...