Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
103 (2022) Trang:
Tạp chí: International Journal of Environmental Analytical Chemistry

To find a novel resin to remove Co(II), the adsorption behaviour of Co(II) from the simulated acid leaching solution was investigated by ion exchange with AG®50W-X4 resin. Parameters such as reaction time, HCl concentration, and resin concentration affected the loading efficiency of Co(II) by AG®50W-X4 resin were tested. The adsorption behaviour of Co(II) strongly depended on HCl and resin concentration while reaction time was little effect on the loading percentage of Co. The loading behaviour of Co(II) into the resin fitted well with the Langmuir adsorption isotherm and the loading capacity for Co(II) was found at 29.8 mg/g. Moderate HCl solution was effective in eluting Co(II) from the loaded AG®50W-X4 resin. The obtained results investigated that AG®50W-X4 resin was a promising resin to absorb Co(II) from the low acid leaching solution of the spent lithium-ion mobile phone batteries.

Các bài báo khác
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 60-67
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 81-87
Tải về
x (2020) Trang: 1-21
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
27 (2018) Trang: 78-85
Tạp chí: Journal of the Korean Institute of Resources Recycling
39 (2018) Trang: 1-17
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
39 (2018) Trang: 1-6
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
39 (2018) Trang: 1-14
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
31 (2015) Trang: 118-123
Tạp chí: Journal of Industrial and Engineering Chemistry
53 (2014) Trang: 8608-8614
Tạp chí: Industrial & Engineering Chemistry Research
52 (2014) Trang: 799-803
Tạp chí: Korean Journal Of Metals And Materials
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...