Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
26 (2017) Trang: 26-31
Tạp chí: J. of Korean Inst. of Resources Recycling

LIX 63 showed a selectivity for the extraction of Pd(II) over other PGMs, such as Pt(IV), Ir(IV) and Rh(III) from 6 M HCl solution. Moreover, HCl solution has significant effect on the oxidation-reduction reaction between Ir(IV) and LIX 63. Therefore, the applicability of employing LIX 63 for the separation of the 4 PGMs was investigated from 3 M HCl solution. From 3 M HCl solution, only Pd(II) was selectively extracted by LIX 63 and its extraction percentage was higher than from 6 M HCl solution. Extraction of the Pd(II) free raffinate with TBP led to the selective extraction of Pt(IV). After oxidation of Ir(III) with NaClO3 to Ir(IV), extraction of the Pt(IV) free raffinate with Aliquat 336 selectively extracted Ir(IV). For each extraction step, optimum stripping conditions were obtained. By this process, it was possible to separate the 4 PGMs by solvent extraction from 3 M HCl solution.

Các bài báo khác
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 60-67
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 81-87
Tải về
x (2020) Trang: 1-21
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
27 (2018) Trang: 78-85
Tạp chí: Journal of the Korean Institute of Resources Recycling
39 (2018) Trang: 1-17
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
39 (2018) Trang: 1-6
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
39 (2018) Trang: 1-14
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
31 (2015) Trang: 118-123
Tạp chí: Journal of Industrial and Engineering Chemistry
53 (2014) Trang: 8608-8614
Tạp chí: Industrial & Engineering Chemistry Research
52 (2014) Trang: 799-803
Tạp chí: Korean Journal Of Metals And Materials
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...