Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
155 (2015) Trang: 51-55
Tạp chí: Hydrometallurgy

The separation of Mo(VI) and W(VI) from sulfate solution by LIX 63 and PC 88A was investigated as a function of solution pH. Using LIX 63, selective extraction of Mo(VI) over W(VI) in the initial pH range from 2.0 to 6.0 was achieved and a separation factor of 406 was obtained. However, it was impossible to separate Mo(VI) and W(VI) by extraction with PC 88A in the same pH range. The equilibrium pH was higher than the initial pH, suggesting a possible solvating mechanism. The loaded Mo(VI) was quantitatively stripped from the loaded LIX 63 and it was possible to obtain a Mo(VI) solution with purity of 99%. The McCabe–Thiele diagrams for the extraction and stripping of Mo(VI) by using LIX 63 were constructed.

 
Các bài báo khác
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 60-67
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 81-87
Tải về
x (2020) Trang: 1-21
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
27 (2018) Trang: 78-85
Tạp chí: Journal of the Korean Institute of Resources Recycling
39 (2018) Trang: 1-17
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
39 (2018) Trang: 1-6
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
39 (2018) Trang: 1-14
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
31 (2015) Trang: 118-123
Tạp chí: Journal of Industrial and Engineering Chemistry
53 (2014) Trang: 8608-8614
Tạp chí: Industrial & Engineering Chemistry Research
52 (2014) Trang: 799-803
Tạp chí: Korean Journal Of Metals And Materials
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...