Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
54 (2016) Trang: 768-774
Tạp chí: Korean J. Met. Mater.

During the selective extraction of Pd(II) by LIX 63 from 6 M HCl solutions containing platinum group metals, an oxidation-reduction reaction occurs between the LIX 63 and Ir(IV). Since the reduced Ir(III) cannot be extracted by solvating and amine extractants, the oxidation-reduction reaction has a significant effect on the separation of Pt(IV), Ir(IV) and Rh(III). Therefore, the effect of HCl concentration on the reduction of Ir(IV) during the extraction with LIX 63 was investigated at 3 and 6 M HCl solutions. The extraction behavior of Iridium by Aliquat 336 from the Pd(II) free raffinate showed that the percentage of iridium extraction rapidly decreased when HCl concentration was increased from 3 to 6 M, indicating that more Ir(IV) was reduced to Ir(III). Extraction schemes for the separation of Pt(IV), iridium and Rh(III) by Aliquat 336 from 3 and 6 M HCl solutions were investigated.

Các bài báo khác
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 60-67
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 81-87
Tải về
x (2020) Trang: 1-21
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
27 (2018) Trang: 78-85
Tạp chí: Journal of the Korean Institute of Resources Recycling
39 (2018) Trang: 1-17
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
39 (2018) Trang: 1-6
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
39 (2018) Trang: 1-14
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
31 (2015) Trang: 118-123
Tạp chí: Journal of Industrial and Engineering Chemistry
53 (2014) Trang: 8608-8614
Tạp chí: Industrial & Engineering Chemistry Research
52 (2014) Trang: 799-803
Tạp chí: Korean Journal Of Metals And Materials
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...