Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
147-148 (2014) Trang: 142-147
Tạp chí: Hydrometallurgy

Valuable metals, such as Mo, V, Co and Ni together with base metals (Fe and Al) are present in the sulfuric acid leaching solutions of spent hydrodesulfurization catalysts. In order to develop a process to recover pure Mo and V from the solution, batch and continuous ion exchange experiments with strong anionic resin (AG1-x8) have been performed by employing a synthetic sulfuric acid solution. Batch experimental results indicated that the separation of molybdenum and vanadium from the solution with AG1-x8 was possible by adjusting the pH of the solution to 0.5 and 1.6, respectively. Column experimental results verified the complete separation and recovery of molybdenum and vanadium from the solution at the specified pH conditions. Molybdenum and vanadium in the loaded resin was eluted by using NaOH solution. The purity of Mo and V solution after elution was found to be higher than 99%. After elution, AG1-x8 was successfully regenerated by converting its form from hydroxide to chloride by using NaCl solution.

Các bài báo khác
Vol. 12, No 2 (2020) Trang: 60-67
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 81-87
Tải về
x (2020) Trang: 1-21
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
27 (2018) Trang: 78-85
Tạp chí: Journal of the Korean Institute of Resources Recycling
39 (2018) Trang: 1-17
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
39 (2018) Trang: 1-6
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
39 (2018) Trang: 1-14
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
31 (2015) Trang: 118-123
Tạp chí: Journal of Industrial and Engineering Chemistry
53 (2014) Trang: 8608-8614
Tạp chí: Industrial & Engineering Chemistry Research
52 (2014) Trang: 799-803
Tạp chí: Korean Journal Of Metals And Materials
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...