Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8(10) (2019) Trang: 22-28
Tạp chí: International Journal of Innovative Research and Development

This paper reports a descriptive study to examine students’ academic writing performance and their perceptions about source-based writing, particularly through paraphrasing and summarizing. This paper draws on data collected as part of a larger project including questionnaire, writing tests, and interviews. The findings reveal that students perceived the role source-based academic writing plays in the English for Specific Purposes classes; however, their writing performance in paraphrasing and summarizing still remains at average levels. The qualitative analysis from interviews indicates that students held positive perceptions about the source-based writing, namely their understanding of how paraphrasing and summarizing information are integrated into their own writing to avoid plagiarism.

Các bài báo khác
2 (2019) Trang: 24-36
Tạp chí: Proceedings of ICSAI Conferences
19 (2020) Trang: 86-105
Tạp chí: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
3 (2) (2018) Trang: 68-86
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
4(4) (2019) Trang: 130-140
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
4(4) (2018) Trang: 306-319
Tạp chí: European Journal of Education Studies
3 (3) (2018) Trang: 1-20
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
5(8) (2017) Trang: 200-207
Tạp chí: International Journal of Advanced Research
2 (3) (2017) Trang: 30-48
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
Volume 19 (2) (2013) Trang: 36-48
Tạp chí: New Zealand Studies in Applied Linguistics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...