Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (4) (2018) Trang: 34-48
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching

This paper reports the effects of the question-answer relationship strategy (QARS) on English as a foreign language (EFL) high school students’ reading comprehension and their perceptions of implementing this reading strategy. An experimental study was conducted with 50 tenth-grade students in a district high school in Can Tho City. The data were collected from the pretest and posttest, questionnaire, and interviews. The findings show that the QARS had positive effects on students’ reading comprehension and that students had positive perceptions of implementing this reading strategy. The findings of this research add to the contemporary literature the value of using the QARS to promote student learning reading.

Các bài báo khác
2 (2019) Trang: 24-36
Tạp chí: Proceedings of ICSAI Conferences
19 (2020) Trang: 86-105
Tạp chí: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
3 (2) (2018) Trang: 68-86
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
8(10) (2019) Trang: 22-28
Tạp chí: International Journal of Innovative Research and Development
4(4) (2019) Trang: 130-140
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
4(4) (2018) Trang: 306-319
Tạp chí: European Journal of Education Studies
3 (3) (2018) Trang: 1-20
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
5(8) (2017) Trang: 200-207
Tạp chí: International Journal of Advanced Research
2 (3) (2017) Trang: 30-48
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
Volume 19 (2) (2013) Trang: 36-48
Tạp chí: New Zealand Studies in Applied Linguistics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...