Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (8) (2017) Trang: 51-71
Tạp chí: European Journal of Education Studies
Liên kết:

This paper reports a study which examines how students perceived the effects of the implementation of the summarizing strategy on English as a foreign language (EFL) reading comprehension classes. Using a descriptive design, a survey and interviews were undertaken with students who were learning English at a vocational school of law at a province in the Mekong Delta,Vietnam. The findings indicated how students recognized the role of the summarizing strategy although there were some problems they had to encounter while reading, namely vocabulary and grammar. The findings of this study give rise to pedagogical implications for teachers with regard to designing timely and effective techniques for optimizing students’ text comprehension ability over time.

Các bài báo khác
2 (2019) Trang: 24-36
Tạp chí: Proceedings of ICSAI Conferences
19 (2020) Trang: 86-105
Tạp chí: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
3 (2) (2018) Trang: 68-86
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
8(10) (2019) Trang: 22-28
Tạp chí: International Journal of Innovative Research and Development
4(4) (2019) Trang: 130-140
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
4(4) (2018) Trang: 306-319
Tạp chí: European Journal of Education Studies
3 (3) (2018) Trang: 1-20
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
5(8) (2017) Trang: 200-207
Tạp chí: International Journal of Advanced Research
2 (3) (2017) Trang: 30-48
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
Volume 19 (2) (2013) Trang: 36-48
Tạp chí: New Zealand Studies in Applied Linguistics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...