Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2(4) (2017) Trang: 39-57
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Liên kết:

This paper reports a descriptive study which explored how teacher beliefs influence their decision-making in teaching critical reading strategies at three different institutions in the Mekong Delta. Using a descriptive mixed method, questionnaires and interviews were undertaken with English as foreign language (EFL) teachers. The findings of this study indicate that these participating teachers believed critical reading strategy instruction plays an important role in enhancing their students’ comprehension of reading texts. Findings also reveal that of the four factors influencing teachers’ decision-making of utilizing these skills, student-related factors were found to be highest. This propensity for involving students in critical reading strategies gives rise to some pedagogical implications for teachers while designing appropriate tasks and lesson plans.

Các bài báo khác
2 (2019) Trang: 24-36
Tạp chí: Proceedings of ICSAI Conferences
19 (2020) Trang: 86-105
Tạp chí: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
3 (2) (2018) Trang: 68-86
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
8(10) (2019) Trang: 22-28
Tạp chí: International Journal of Innovative Research and Development
4(4) (2019) Trang: 130-140
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
4(4) (2018) Trang: 306-319
Tạp chí: European Journal of Education Studies
3 (3) (2018) Trang: 1-20
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
5(8) (2017) Trang: 200-207
Tạp chí: International Journal of Advanced Research
2 (3) (2017) Trang: 30-48
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
Volume 19 (2) (2013) Trang: 36-48
Tạp chí: New Zealand Studies in Applied Linguistics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...