Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 605-612
Tạp chí: Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay
Liên kết:

Ở bài viết này, những điểm mới trong Văn kiện được vận dụng trong giảng dạy Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học bao gồm: đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa  trên nền tảng của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; tiếp tục hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam; về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng ta.

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 251-257
Tác giả: Phan Văn Thạng
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 299-304
Tác giả: Phan Văn Thạng
Tải về
(2018) Trang: 105-109
Tác giả: Phan Văn Thạng
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...