Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 299-304
Tác giả: Phan Văn Thạng
Tải về

ABSTRACT

Poverty and famine are subjective social and ecnomic phenomena. They exist along side with the development of human societies as a big challenge to all economies. Vietnam, one of the world? poor countries, needs to overcome poverty and famine. In fact, famine eradication and poverty reduction were introduced a long time ago and have become an important policy and decision of our Party and government. This policy was proposed from the birth of the DemocraticRepublicofVietnamand has been improved with the development of the country. It not only meets the needs and expectations of the majouty of the Vietnamese people from all walks of life but are also in acordance with the present day?s common trends.

Keywords: Famine poverty

Title: Famine eradication and poverty reduction

TóM TắT

Nghèo đói là hiện tượng kinh tế - xã hội khách quan, nó xuất hiện cùng với sự phát triển của xã hội loài người và tồn tại như một thách thức lớn đối với sự phát triển của tất cả các nền kinh tế. Việt Nam thuộc nhóm nước nghèo trên thế giới, cần phải vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Trước tình hình đó, vấn đề xóa đói giảm nghèo đã được đặt ra từ lâu và trở thành một chủ trương lớn, một quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương này được hình thành ngay từ những ngày đầu khai sinh ra nước ViệtNamdân chủ cộng hòa và ngày càng được hoàn thiện hơn trong quá trình phát triển đất nước. Nó không những đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân ViệtNammà còn phù hợp với xu hướng chung của thời đại.

Từ khóa: Đói nghèo, tư tưởng Hồ Chí Minh

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 251-257
Tác giả: Phan Văn Thạng
Tải về
(2021) Trang: 605-612
Tạp chí: Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay
(2018) Trang: 105-109
Tác giả: Phan Văn Thạng
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...