Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 105-109
Tác giả: Phan Văn Thạng
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay
Liên kết:

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động toàn diện, sâu rộng và nhanh chóng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục đào tạo. Với tác động như vậy, cần phải tạo ra những thế hệ sinh viên có năng lực, tư duy sáng tạo, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, có khả năng làm việc độc lập và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các chứng cứ và dữ liệu. Theo đó, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo, hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp tư duy biện chứng và hành động khoa học góp phần phát huy tính tích cực của sinh viên trong hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học trước sự đột phá của cách CMCN 4.0

Các bài báo khác
Số 18a (2011) Trang: 251-257
Tác giả: Phan Văn Thạng
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 299-304
Tác giả: Phan Văn Thạng
Tải về
(2021) Trang: 605-612
Tạp chí: Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...