Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 251-257
Tác giả: Phan Văn Thạng
Tải về

ABSTRACT

The environment, including natural and social ones, is directly or indirectly related to human beings ?lives. It is created around people, governing their lives, and ensuring their development. In their relation with the natural environment and the social one, human beings always create positive and negative impacts. The relation between human beings and environments is considered a dialectical one between nature and society in the firm development of our country, This development still maintains the quality of the environment and keeps the balance between the environment and progress.

Keywords: Firm

Title: Relationship between people and environment in the sustainable development in Vietnam observed under sociology

TóM TắT

Môi trường bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc sống con người. Nó được tạo lập xung quanh con người, chi phối đời sống con người, bảo đảm sự tồn tại và phát triển của con người. Trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, con người luôn tạo ra những tác động tích cực và tiêu cực. Mối quan hệ giữa con người ? môi trường được xem là mối quan hệ biện chứng tự nhiên ? xã hội trong sự phát triển bền vững ở nước ta. Đó là phát triển trong mức độ duy trì chất lượng môi trường, giữ cân bằng giữa môi trường và sự phát triển.

Từ khóa: Con người và môi trường

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 299-304
Tác giả: Phan Văn Thạng
Tải về
(2021) Trang: 605-612
Tạp chí: Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay
(2018) Trang: 105-109
Tác giả: Phan Văn Thạng
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...