Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 1104-1109
Tạp chí: INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , October 2021, Baku, Ajerbaijan
Số tạp chí (2021) Trang:
Tạp chí: 3rd International Conference on Statistics: Theory and Applications (ICSTA'21), Virtual Conference, July 29 - 31, 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 186-197
Tạp chí: International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICOISSEE)
Số tạp chí (2021) Trang: 118-131
Tạp chí: International Multidisciplinary Conference on Education, Engineering and Social Sciences 2021, Kuala Lumpur, Malaysia
Số tạp chí (2021) Trang: 1-12
Tạp chí: The 2nd International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE) August 07th in Bandung, Indonesia
Số tạp chí (2021) Trang: 663-668
Tạp chí: 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)
Số tạp chí (2021) Trang: 363-393
Tạp chí: The second international conference in business, economics and finance, December 18th 2020, Can Tho University, Vietnam
Số tạp chí (2021) Trang: 264-273
Tạp chí: 29th of October Symposium on scientific researches-III; October 29 2021, Ankara Turkey
Số tạp chí (2021) Trang: 280-292
Tạp chí: 9th International Conference on Social Sciences, August 15-16 2021, Sanliurfa Turkey,
Số tạp chí (2021) Trang: 162-174
Tạp chí: 2nd International Scientific research and innovation congress; 11-12 September 2021 Istabul Turkey
Số tạp chí (2021) Trang: 320-332
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
Số tạp chí (2021) Trang:
Tạp chí: The 1st International Conference on Advanced Smart Materials and Structures
Số tạp chí (2021) Trang: 149-156
Tạp chí: The 5th International conference on history & culture; Ankara, Turkey; 17 August 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 307-319
Tạp chí: Proceedings of the second international Conference in Business, Economics & Finance
Số tạp chí (2021) Trang:
Tạp chí: EAI ICCASA 2021 - 10th EAI International Conference on Context-Aware Systems and Applications October 28-29, 2021 Ho Chi Minh City, Vietnam (online)
Số tạp chí (2021) Trang: 87-97
Tạp chí: CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, 7 - 8 September 2021 / Adana, TURKEY
Số tạp chí (2021) Trang: 226-237
Tạp chí: THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE IN BUSINESS, ECONOMICS & FINANCE
Số tạp chí (2021) Trang: 30-34
Tạp chí: 21st ACIS International Semi-Virtual Winter Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD2021-Winter), January 28-30, 2021, Ho Chi Minh City, Vietnam
Số tạp chí (2021) Trang: 1-8
Tạp chí: The Second International Conference on Emerging Electrical Energy, Electronics and Computing Technologies 2020 (ICE4CT 2020)
Số tạp chí (2021) Trang: 1055 -1063
Tạp chí: TED 2021 PROCEEDING OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE, EDUCATION, TOURISM WITH ECONOMY DEVELOPMENT
Số tạp chí (2021) Trang: 471-476
Tạp chí: The 2nd International Conference on Science and Technology (SUT-IVCST 2021), Suranaree University of Technology, 6th Aug 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 491-496
Tạp chí: The 2nd International Conference on Science and Technology (SUT-IVCST 2021), Suranaree University of Technology, 6th Aug 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 117-122
Tạp chí: IEEE 7th International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Applications (ICSIMA 2021), Indonesia, 23-25 Nov. 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 300-307
Tạp chí: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WAR STUDIES, Ankara - Turkey, 29-30/20/2021
Số tạp chí (2021) Trang: 263-272
Tạp chí: The International Conference on Ottoman Empire Studies in three continents
Số tạp chí (2021) Trang: 427-435
Tạp chí: International Conference on Future Data and Security Engineering, online 24-26/11/2021
Số tạp chí (2021) Trang: 63-69
Tạp chí: The 7th International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining, 26-29/10/2021


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...