Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 219-228
Tải về

Abstract

To evaluate the effectiveness of scientific and technological information providing network for local socio-economic development at village level in Vinh Long, a study was conducted in August, 2008.

Results showed that the scientific and technological information network has proved its significant effectiveness in supporting the local economic development achievements and changing farmers? perception on the roles of information throught internet. However, to improve its effectiveness there is a need to (1) improve the infrastructure for internet networks; (2) strengthen the information providing capacities; (3) improving the accessibility of local people; and (4) develop information networks on the principles of inheritability, linkages, comprehensiveness and step by step.

Keywords: Scientific and technological information, information need, information providing capacity, information network, information contents

Title: Assessment of the scientific and technological information providing networks for socio-economic development in Vinh Long province

Tóm tắt

Nhằm đánh giá hiệu quả mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đến cấp xã tại tỉnh Vĩnh Long, một nghiên cứu đã được tiến hành trong tháng 8/2008.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình cung cấp thông tin KHCN đã phát huy hiệu quả đáng kể, hỗ trợ tích cực cho công tác chỉ đạo phát triển kinh tế tại địa phương, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về vai trò của thông tin qua mạng.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả của chương trình cung cấp thông tin KHCN cho người dân cần (1) Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ mạng thông tin khoa học công nghệ; (2) Nâng cao năng lực cung cấp thông tin; (3) Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân; và (4) Phát triển mạng thông tin với phương châm kế thừa, liên kết, đồng bộ và từng bước.

Từ khóa: Thông tin khoa học công nghệ, nhu cầu thông tin, khả năng cung cấp thông tin, mạng thông tin, nội dung thông tin

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 1-5
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 153-162
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 163-172
Tải về
(2016) Trang: 02-19
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2009) Trang:
Tạp chí: The Bulletin of the Faculty of Bioresources , MIE University
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...