Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
48 (2017) Trang: 615-623
Tạp chí: Communications in Soil Science and Plant Analysis

Acid sulfate soils (ASS) are characterized by low pH, aluminum (Al), and iron (Fe) toxicity and are typically deficient in phosphate (PO4). The application of phosphorus (P) fertilizer could help reduce the level of exchangeable Al and Fe, thereby improving the rice growth and yield. Five levels of P (0, 20, 40, 60 and 80 kg phosphorus pentoxide (P2O5)/ha) were tested with rice varieties MTL560 in the wet season and MTL480 in the dry season. The optimum rate of P was 60 kg P2O5/ha for rice in the dry season and 80 kg P2O5/ha in the wet season. Soil testing showed at the start of the season that there was sufficient P in the soil. At the end of the season there was a reduction in soil Al and Fe in plots that had P rates above 40 kg P2O5/ha. It is therefore likely that P application reduced Al and Fe toxicity through precipitation and formation of Al-P and Fe-P compounds, which boasted yield, rather amending a soil P deficiency.

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 1-5
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 153-162
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 163-172
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 219-228
Tải về
(2016) Trang: 02-19
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2009) Trang:
Tạp chí: The Bulletin of the Faculty of Bioresources , MIE University
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...