Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 153-162
Tải về

Abstract

A study was carried out in Soc Trang province from October 2003 to January 2004 to evaluate the current situation of agricultural extension system and propose some possible solutions for future improvement. Results showed that the agricultural extension activities have significant contribution to the agricultural and rural development in the province. However, there are some problems at the grassroot level organization, extension methods, coordination and linkage within extension system and with other related organizations that need to be solved. 

There is a need to establish the well-organized grassroot system, improve the metnodology and institutional issues related to supporting policies, decentralization and regularly well management of local extension activities.

Keywords: Agricultural Extension, grassroot level, agricultural and rural development, linkage

Title:  Present situation and proposed improvements for agricultural extension system in Soc Trang province

Tóm TắT

Nghiên cứu nầy đã được tiến hành tại Sóc Trăng từ tháng 10/2003 đến tháng 1/2004 nhằm đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải tiến công tác khuyến nông cho tỉnh. Kết quả cho thấy các hoạt động khuyến nông đã có những đóng góp rất lớn vào công cuộc phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề còn tồn tại trong việc tổ chức mạng lưới khuyến nông cơ sở, phương pháp khuyến nông, công tác điều phối và liến kết ngay trong hệ thống khuyến nông và giữa khuyến nông với các tổ chức khác cần được sớm cải tiến. 

Thiết lập mạng lưới khuyến nông cơ sở vững mạnh, cải tiến phương pháp và định chế tổ chức, chính sách hỗ trợ, xã hội hoá và quản lý tốt các hoạt động khuyến nông cơ sở sẽ tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh.

Từ khóa: Khuyến nông, cấp cơ sở, phát triển nông nghiệp nông thôn, liên kết

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 1-5
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 163-172
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 219-228
Tải về
(2016) Trang: 02-19
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
(2009) Trang:
Tạp chí: The Bulletin of the Faculty of Bioresources , MIE University
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...