Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 147-158
Tải về

ABSTRACT

The creation of the interestingness measures for evaluating the quality or the degree of interesting of the knowledge in the form of association rules play an important role in the postprocessing of association rules the Knowledge Discovery from Databases (KDD). Along with the more interestingness measures are proposed on both subjective assessment (subjective interestingness measures) and objective assessment (objective interestingness measures), the study of the properties or attributes on the interestingness measures will play an important role in understanding the nature of the objective interestingness measures interested. In this paper, we focus primarily on the objective interestingness measures to have a general view on the recent researches on the nature of the objective interestingness measures and at the same time to complete a new classification on the 40 selected objective interestingness measures on the properties studied/founded.      

Keywords: Knowledge Discovery from Databases (KDD), subjective interestingness measures, objective interestingness measures, classification, property/criterion of interestingness measures, aasociation rules

Title: Classification of objective interestingness measures

TóM TắT

Việc hình thành các độ đo hâ?p dâ?n (interestingness measures, quality measures) nhằm đánh giá chất lượng của tri thức dưới dạng luật kết hợp (association rules) đóng một vai trò rất quan trọng trong giai đoạn hậu xử lý (postprocessing) các luật kết hợp của tiến trình khai phá tri thức từ dữ liệu (Knowledge Discovery from Databases - KDD). Cùng với việc ngày càng có nhiều độ đo hâ?p dâ?n được đề xuất trên cả hai tiếp cận đánh giá chủ quan (subjective interestingness measures) và khách quan (objective interestingness measures), việc nghiên cứu các tính chất hay thuộc tính (properties) có được trên các độ đo hâ?p dâ?n sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu được bản chất của những độ đo hâ?p dâ?n khách quan cần quan tâm. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung chủ yếu trên các độ đo hâ?p dâ?n khách quan nhằm hệ thống hóa lại một cách tương đối đầy đủ những nghiên cứu gần đây trên các tính chất của các độ đo hâ?p dâ?n khách quan đồng thời hoàn chỉnh một hướng phân lớp mới với khoảng 40 độ đo hâ?p dâ?n khách quan trên cơ sở các tính chất đã nghiên cứu.

Từ khóa: Kha?m phá tri thức từ dữ liệu (KDD), độ đo hâ?p dâ?n chu? quan, độ đo hâ?p dâ?n khách quan, phân lớp độ đo hâ?p dâ?n khách quan, tính chất/thuộc tính của độ đo hâ?p dâ?n, luật kết hợp

Các bài báo khác
13 (2022) Trang: 509-514
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
409 (2021) Trang: 1-13
Tạp chí: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
409 (2021) Trang: 1-14
Tạp chí: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
409 (2021) Trang: 1-17
Tạp chí: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
12 (2021) Trang: 23-31
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
343 (2020) Trang: 31-43
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication
LNICST 343 (2020) Trang: 203-215
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication
0 (2020) Trang: 27-33
Tạp chí: ICIIT 2020: Proceedings of the 2020 5th International Conference on Intelligent Information Technology
0 (2020) Trang: 40-45
Tạp chí: ICMLSC 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing
Marcin Hernes, Krystian Wojtkiewicz, Edward Szczerbicki (2020) Trang: 224-235
Tạp chí: Advances in Computational Collective Intelligence (CCIS)
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 452-460
Tạp chí: Future Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 265-280
Tạp chí: Future Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications
(2019) Trang: 297-312
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh
(2019) Trang: 325-337
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia - Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh (ATiGB)
(2019) Trang: 207-214
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2019 về Công nghệ thông tin và ứng dụng, ISBN: 978-604-84-4453-2
(2019) Trang: 98-107
Tạp chí: KSE2019 - The 11th IEEE international conference on knowledge and systems engineering
298 (2019) Trang: 127-142
Tạp chí: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication
165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online)) (2016) Trang: 187-197
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications
165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online)) (2016) Trang: 177-186
Tạp chí: Context-Aware Systems and Applications
(2015) Trang: 152 - 161
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VIII
(2014) Trang: 1-9
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR)
ISBN: 978-604-67-0228-3 (2014) Trang: 359-370
Tạp chí: The First NAFOSTED Conference on Information and Computer Science
1 (2012) Trang: 216
Tạp chí: Các hệ thống hỗ trợ quyết định
1 (2012) Trang: 201
Tạp chí: 2012 IEEE RIVF International Conference …
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...