Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2020) Trang: 724-732
Tạp chí: Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal
(2019) Trang: 83-90
Tạp chí: the 2019 4th International Conference on Intelligent Information Technology
(2019) Trang: 27-32
Tạp chí: 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing
Volume 10 Issue 1 (2019) Trang: 58-67
Tạp chí: Inter. J. of Advanced Computer Science and Applications, ISSN:2156-5570
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...