Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. CĐ Khoa học tự nhiên (2022) Trang: 51-59

Bài báo nghiên cứu sự lan truyền của COVID-19 bằng đạo hàm phân thứ. Sự lan truyền được quyết định bởi số sinh sản cơ bản R0 và tính ổn định của các điểm cân bằng. Tính ổn định địa phương được xác định bằng phương pháp giá trị riêng. Tính ổn định tiệm cận đều được chứng minh bằng phương pháp hàm Lyapunov và nguyên lý bất biến Lasalle. Chúng tôi chỉ ra rằng khi R0 < 1 thì điểm cân bằng tự do ổn định địa phương và tiệm cận đều và khi R0 > 1 thì điểm cân bằng bệnh ổn định địa phương và tiệm cận đều. Phân nhánh Transcitical được dùng để giải thích cơ chế của sự lan truyền. Mô phỏng số được thực hiện để kiểm chứng các kết quả lý thuyết.

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 190-200
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 258-268
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 269-278
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 36-45
Tải về
3 (2017) Trang: 829-841
Tạp chí: International Journal of Applied and Computational Mathematics
24 (2016) Trang: 193-199
Tạp chí: Journal of the Egyptian Mathematical Society
10 (5) (2016) Trang: 1739-1746
Tạp chí: Applied Mathematics & Information Sciences
5 (2014) Trang: 1-10
Tạp chí: International Journal of Scientific & Engineering Research
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
6 (2012) Trang: 11
Tạp chí: Mathematical Models and Methods in Applied Sciences
3 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Scientific & Engineering Research
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...