Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 109-116
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 09/09/2019

Ngày duyệt đăng: 15/10/2019

 

Title:

Assessment of factors effecting to rice and cash crop production in Binh Minh and Binh Tan districts, Vinh Long province

Từ khóa:

Biến động đất đai, đánh giá đa tiêu chí, đất lúa, đất màu

Keywords:

Land cash crop, land fluctuation, land rice, multi-criteria evaluation (MCE)

ABSTRACT

The objective of study was to analyze the conversion of rice, cash crop production in Binh Minh and Binh Tan districts, Vinh Long province. The methods of descriptive statistic, data synthesis and analysis, methods of multi-criteria evaluation (MCE) were used for analysis, the total of collected sample were 120 by managers concerned; processing calculations using Excel and SPSS 20 software. The results rating MCE showed that six factors that affected land use changes in rice land included elements of economic (W= 0,33); state policy (W= 0,22); land use demand (W= 0,15); soil (W= 0,15); irrigation water (W= 0,12); and climate, weather (W= 0,11). Six factors affecting land use changes in upland crop land were elements of economic were W= 0,33; land and soil (W= 0,18); land use demand (W= 0,13); climate, weather (W = 0,13); irrigation water (W= 0,12); and state policy (W= 0,09).

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm mục đích phân tích việc chuyển đổi sản xuất cây lúa, màu trên địa bàn thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Các phương pháp thống kê mô tả, tổng hợp và phân tích số liệu, đánh giá đa chỉ tiêu (MCE) được sử dụng cho phân tích. Tổng số mẫu điều tra là 120 mẫu và các  số liệu thu thập của cấp quản lý  được xử lý tính toán bằng phần mềm Excel và SPSS 20. Kết quả đánh giá đa tiêu chí (MCE) cho thấy có sáu yếu tố có ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất trồng lúa: yếu tố kinh tế có trọng số chung là W=0,24 kế đến là yếu tố chính sách nhà nước (W=0,22), nhu cầu sử dụng đất (W=0,15), đất (W=0,15), nguồn nước tưới tiêu (W=0,12) và yếu tố khí hậu, thời tiết (W=0,11). Có sáu yếu tố có ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất trồng màu: yếu tố kinh tế có trọng số chung là W=0,33; kế đến là đất đai, thổ nhưỡng (W=0,18); nhu cầu sử dụng đất (W=0,13); khí hậu, thời tiết (W=0,13); nguồn nước tưới tiêu (W=0,12) và chính sách nhà nước (W=0,09).

Trích dẫn: Lê Quang Trí, Bùi Minh Chánh và Phạm Thanh Vũ, 2019. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất cây lúa và cây màu ở thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(1): 109-116.

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 114-124
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 173-182
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 51-60
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 59-68
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 62-74
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 63-72
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 67-76
Tải về
In: Trần Thục (2015) Trang: 186-223
Tạp chí: Viet Nam Special Report on Managing the Risk of Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation
(2008) Trang:
Tạp chí: Fish ponds in farming System
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...