Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 173-182
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/10/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Optimization for selection of sustainable agricultural land use types at district levels. Case study at the Tra On district, Vinh Long province

Từ khóa:

Đánh giá đất đai, định lượng kinh tế, mô hình toán tối ưu

Keywords:

Land Evaluation, Economic Quantitative, Optimization mathematic model

ABSTRACT

The potential land evaluation and identification of scenarios for sustainable land use allocation was carried out by using economic quantitative land evaluation and optimization mathematic models. The results of physical land evaluation showed that there are 24 land units and 05 suitable zones for 07 land use types. For multi-criteria land evaluation combined with optimization mathematic model by the fuzzy method has determined the proper land use allocation that met the sustainable development of 05 physical suitability zones that based on the optimization of 5 objectives such as profit efficiency, required labor efficiency, cost/benefit efficiency, suitable land and environmental efficiency. The number of  weight was equal of 0.2 in 03 major constraints conditions of limited suitability area, labor requirements and the development targets of the land use types of local government.

TóM TắT

Đánh giá tiềm năng đất đai và xác định các phương án bố trí sử dụng đất đai bền vững đã được thực hiện theo hai phương pháp: đánh giá thích nghi định lượng kinh tế và sử dụng mô hình toán tối ưu. Kết quả nghiên cứu về đánh giá thích nghi đất đai định tính tự nhiên cho thấy đã thành lập được bản đồ đơn vị đất đai với 24 đơn vị đất đai và 05 vùng thích nghi đất đai tự nhiên cho 07 kiểu sử dụng đất đai. Sử dụng mô hình toán tối ưu theo phương pháp thỏa dụng mờ đã xác định phương án bố trí sử dụng đất hợp lý cơ bản đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững cho 05 mục tiêu về hiệu quả lợi nhuận, hiệu quả yêu cầu lao động, hiệu quả động vốn, mức thích hợp đất đai và hiệu quả môi trường. Các trọng số lần lượt bằng nhau là 0,2 theo 03 điều kiện ràng buộc chính về giới hạn diện tích thích nghi, giới hạn yêu cầu lao động và các chỉ tiêu phát triển từng kiểu sử dụng đất đai của chính quyền địa phương.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 109-116
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 114-124
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 51-60
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 59-68
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 62-74
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 63-72
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 67-76
Tải về
In: Trần Thục (2015) Trang: 186-223
Tạp chí: Viet Nam Special Report on Managing the Risk of Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation
(2008) Trang:
Tạp chí: Fish ponds in farming System
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...