Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56 (2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm mục đích hiểu rõ được thực trạng trong công tác giao đất và cho thuê đất cấp Tỉnh. Để thực hiện mục tiêu trên, đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp thu thập số liệu thứ cấp tại cơ quan quản lý chuyên ngành đất đai và điều tra, khảo sát thực tế đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Phần mềm Excel được sử dụng để xử lý số liệu đã thu thập. Kết quả nghiên cứu cho thấy công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án đầu tư và giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân được thực hiện cơ bản đúng trình tự thủ tục và đảm bảo thời gian theo quy định. Có nhiều dự án đã đưa đất vào sử dụng hiệu quả, đã góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên vẫn còn một số dự án hoạt động kém hiệu quả, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không hết diện tích. Việc chậm hoặc chưa đưa đất vào sử dụng là do tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến việc đầu tư, mặt khác không ít doanh nghiệp năng lực tài chính yếu, và doanh nghiệp lợi dụng các chính sách ưu đãi của Tỉnh để chạy dự án với mục đích chuyển nhượng lại nhằm hưởng lợi.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 109-116
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 114-124
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 173-182
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 51-60
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 59-68
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 62-74
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 63-72
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 67-76
Tải về
In: Trần Thục (2015) Trang: 186-223
Tạp chí: Viet Nam Special Report on Managing the Risk of Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation
(2008) Trang:
Tạp chí: Fish ponds in farming System
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...