Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2017) Trang: 74-82
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 23 Aug 2016
Revised 12 Oct 2016

Accepted 29 Jul 2017

 

This paper proposes a method for controlling a mobile robot using decentralized control based on signal from ceiling camera to remotely recognize simulated chemicals by color sensing. This camera recognizes a tag put on the robot to specify the coordinate of the target, and sends it back to a master computer. Based on this signal, the master computer controls the robot to the coordination center where a chemical is put. Whenever moving to the expected position, the robot will open the gripper and grip the target. A slave computer analyzes the signal from an on-board spectrometer to recognize the target and send the result to the master ones. The experiment results proved the applicability of mobile robots to identify unknown targets.

Keywords

Camera coordinates, decentralized control, mobile robot, onboard spectrometer, robot’s tag, simulated chemicals

Cited as: Hieu, L.T., Hung, T.T., 2017. A navigation and identificationsimulated chemicals using autonomous mobile robot with ceiling camera and onboard micro-spectrometer. Can Tho University Journal of Science. Vol 6: 74-82.

Các bài báo khác
73 (2022) Trang: 3251-3262
Tạp chí: Computers, Materials and Continua
226 (2021) Trang: 243 - 250
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
1(86) (2015) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Đà Nẵng
(2015) Trang:
Tạp chí: International Conference on Control and Automation, System, Busan Korea 13-16 Octorber
ISBN: 978-604-913-429-6 (2015) Trang: 747-752
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA – 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...