Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
169 (2016) Trang: 53-58&73
Tác giả: Trần Ái Kết
Tạp chí: Khoa học & Đào tạo Ngân hàng

Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng cấu trúc vốn (D/A) tới suất sinh lời (ROE) của các công ty ngành thiết bị và vật liệu xây dựng niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở dữ liệu thu thập từ  báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2011- 2014 của 54 công ty ngành thiết bị và vật liệu xây dựng niêm yết ở HOSE và HNX các năm 2011-2014, phân tích hồi qui OLS gộp và hồi qui mô hình tác động cố định cùng xác nhận D/A có mối quan hệ phi tuyến (bậc 2) với ROE của công ty. Kết quả phân tích hồi qui tác động cố định đã xác định cấu trúc vốn tối ưu của các công ty tương ứng với D/A là 34,10%. Ở các tỷ lệ ≤ 34,10% thì D/A có tác động tích cực tới ROE. Trái lại, ở các tỷ lệ > 34,10% thì D/A có tác động tiêu cực tới ROE. Trên cơ sở kết quả phân tích, nghiên cứu khuyến nghị các công ty ngành thiết bị và vật liệu xây dựng niêm yết ở HOSE và HNX cần điều chỉnh D/A hiện tại về mức tối ưu để tối đa hóa ROE và nâng cao giá trị công ty.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 132-138
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 17-24
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 26-32
Tải về
Kỳ 1 - Tháng 4/2015 (606) (2015) Trang: 42 - 44
Tác giả: Trần Ái Kết
Tạp chí: Tạp chí Tài chính
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...