Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Kỳ 1 - Tháng 4/2015 (606) (2015) Trang: 42 - 44
Tác giả: Trần Ái Kết
Tạp chí: Tạp chí Tài chính

Bài viết này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của các công ty kinh doanh hàng hóa và dịch vụ công nghiệp niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài chính các năm 2011 - 2014 của 142 công ty kinh doanh hàng hóa và dịch vụ công nghiệp niêm yết ở HOSE và HNX được sử dụng trong phân tích. Phân tích hồi qui Pooled OLS dữ liệu bảng đã xác định được các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới cơ cấu vốn. Các yếu tố có ảnh hưởng tích cực bao gồm thuế, qui mô và tăng trưởng. Các yếu tố có ảnh hưởng tiêu cực gồm có suất sinh lợi và cổ đông chi phối là nhà nước. Trong đó, suất sinh lợi là yếu tố có tác động mạnh nhất tới cơ cấu vốn. Nơi niêm yết cũng là yếu tố có ảnh hưởng xác định tới cơ cấu vốn của các công ty được nghiên cứu.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 132-138
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 17-24
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 26-32
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...