Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 26-32
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/05/2013

Ngày chấp nhận: 31/10/2013

 

Title:

Research on factors that affect consumer access to credit at commercial banks of households in the province of Can Tho City

Từ khóa:

Tiếp cận tín dụng tiêu dùng, hộ gia đình, Cần Thơ

Keywords:

Access to Consumer Credit, Households, Can Tho

Abstract

This study aimed to identify factors affecting access to consumer credit at commercial banks of households in Can Tho City, Vietnam. The study used  Probit model to determine the factors affecting access to consumer credit in commercial banks of the households, and used Tobit regression model to determine the factors affecting the consumer credit quantity of the households in Can Tho City. The analytical results showed that the educational level of the household, mortgage certificates of land use rights, area of land and the household income are factors that affected the ability of households to access consumer credit in commercial banks. The amount of consumer credit by households was affected by the following factors: education level of the household head, the land use rights, household income and term loans.

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín dụng tiêu dùng ở ngân hàng thương mại của hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng mô hình Probit để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng tiêu dùng ở ngân hàng thương mại của hộ gia đình, đồng thời thông qua mô hình hồi quy Tobit để xác định các yếu tố ảnh hưởng tới lượng vốn tín dụng tiêu dùng của hộ gia đình ở Thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích cho thấy, trình độ học vấn của chủ hộ, có thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất thuộc quyền sử dụng và thu nhập của hộ gia đình là những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận tín dụng tiêu dùng ở ngân hàng thương mại của hộ gia đình. Lượng vốn tín dụng tiêu dùng của hộ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: trình độ học vấn của chủ hộ, diện tích đất thuộc quyền sử dụng, thu nhập của hộ gia đình và kỳ hạn vay vốn.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 132-138
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 17-24
Tải về
Kỳ 1 - Tháng 4/2015 (606) (2015) Trang: 42 - 44
Tác giả: Trần Ái Kết
Tạp chí: Tạp chí Tài chính
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...