Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
156 (2015) Trang: 58 - 64
Tác giả: Trần Ái Kết
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng

Bài viết này nhằm phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn tới suất sinh lợi của các công ty kinh doanh hàng hóa và dịch vụ công nghiệp niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Cơ sở dữ liệu được sử dụng cho phân tích là số liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài chính các năm 2011- 2014 của 142 công ty kinh doanh hàng hóa và dịch vụ công nghiệp niêm yết ở HOSE và HNX. Phân tích hồi qui Pooled OLS dữ liệu bảng đã xác định được CCV (STD, LTD và DA) cùng có tác động tiêu cực tới SSL (ROA và ROE) của doanh nghiệp trong mẫu khảo sát. Kết quả nghiên cứu này không những phù hợp theo lý thuyết trật tự phân hạng, mà còn phù hợp với nhiều nghiên cứu thực nghiệm ở các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 132-138
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 17-24
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 26-32
Tải về
Kỳ 1 - Tháng 4/2015 (606) (2015) Trang: 42 - 44
Tác giả: Trần Ái Kết
Tạp chí: Tạp chí Tài chính
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...