Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 123-133
Tải về

ABSTRACT

This case study assesses the process of initiated Participatory Technology Development (PTD) activities in the MekongDelta,Vietnam. It also reflects on how this process led to strengthening farmers? capacities to engage in PTD and attracted the interest of leaders and extension workers in this participatory approach. This assessment involved looking into three elements: (i) PTD that suits the policy and objectives of extension? (ii) the approach and method of PTD are feasible? and (iii) PTD approach is applicable?. Results from assessment indicating that PTD is a good method, it encourages farmers to engage in PTD and enhances extension skills of local extension workers.

Keywords: Participatory Technology Development (PTD); approach and method; extension skills; extension workers

Title: An assessment on the acceptability of Participatory Technology Development (PTD) in transfering of technoly in theMekongDelta

  TóM TắT

Nghiên cứu nầy nhằm đánh giá tiến trình các hoạt động Phát triển Kỹ thuật có sự Tham gia (PTD) ở ĐBSCL, ViệtNam. Nó cũng phản ảnh tiến trình nầy đã dẫn đến việc làm khuyến khích nông dân tham gia trong PTD và đã hấp dẫn sự quan tâm của các lãnh đạo và cán bộ khuyến nông về cách tiếp cận có sự tham gia nầy như  thế nào. Sự đánh giá nầy bao gồm việc xem xét 3 yếu tố: (i) PTD có phù hợp với chính sách và mục tiêu khuyến nông không? (ii) cách tiếp cận và phương pháp của PTD có khả thi không? và (iii) Khả năng áp dụng của cách tiếp cận PTD?. Kết quả từ đánh giá cho thấy PTD là phương pháp phù hợp, nó khuyến khích nông dân tham gia trong phát triển kỹ thuật và nâng cao các kỹ năng khuyến nông của cán bộ khuyến nông cơ sở.

Từ khóa: Phát triển Kỹ thuật có sự Tham gia (PTD); tiếp cận và phương pháp; kỹ năng khuyến nông; cán bộ khuyến nông

Các bài báo khác
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 109-118
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 173-182
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 199-209
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 220-229
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 246-255
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 346-355
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 356-364
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 365-374
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 37-44
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 95-102
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 97-107
Tải về
(2015) Trang: 15-26
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tạp chí: International Symposium on Current Agricultural Environmental Issues in the Pacific Rim Nations and their Countermeasures - II
1 (2014) Trang: 97-122
Tạp chí: Climate Risks, Regional Interaction, and Sustainability in the Mekong Region
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tạp chí: Đánh giá tính dễ tổn thương của sinh kế vùng hạ lưu sông Mekong
(2008) Trang:
Tạp chí: Literature Analysis Challenges to sustainable Development in the Mekong Delta: Regional and National Policy Issues and Research Needs
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...