Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2021) Trang: 75-82
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của chất chiết thảo dược đến sự phát triển của
Fusarium sp. phân lập từ cá tra bị bệnh trương bóng hơi. Các chiết xuất từ thanh trà (Bouea oppositifolia),
địa y (
Dirinaria applanala), cỏ mực (Eclipta prostrata), ổi (Psidium guajava), lựu (Punica granatum) và bàng
(
Teraminalia catppa) được thử nghiệm trên 4 chủng Fusarium sp. Kết quả cho thấy, các cao chiết thanh trà, địa
y và lựu có hiệu quả kháng nấm tốt hơn so với các cao chiết thảo dược còn lại khi khảo sát. •anh trà, địa y và
lựu ức chế hoàn toàn sự phát triển của sợi nấm và sự nẩy mầm của bào tử ở các nồng độ lần lượt là 12,5; 6,25 và
25 mg/mL. Cỏ mực và ổi ghi nhận có hoạt tính kháng nấm ở nồng độ 100 mg/mL. Tỉ lệ ức chế tăng trưởng của
sợi nấm từ 47,3% đến 65,5%. Vi nấm phát triển ở cao chiết bàng với các nồng độ 100, 50, 25, và 12,5 mg/mL


 
Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 129-136
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 183-193
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 218-226
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 29-36
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 48-57
Tải về
(2014) Trang: 308
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9), Ho Chi Minh City, Vietnam, 24 - 28 November 2014,
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...